Навчально-методична робота

Навчальна та навчально-методична робота на кафедрі туризмознавства і краєзнавства здійснюється у відповідності до Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Основними завданнями впровадження кредитно-модульної системи є сприяння мобільності студентів і викладачів, чітке визначення обсягів проведеної студентами роботи з урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності. На кафедрі, в умовах реалізації кредитно-модульної системи практикуються наступні форми організації навчального процесу: лекції, семінарські та практичні заняття, консультації, самостійні завдання. Студенти напряму підготовки «туризм» беруть активну участь у студентських конференціях, які проводяться на базі Інституту туризму, участь у всеукраїнських олімпіадах, проводять захист наукових робіт під керівництвом кураторів наукових гуртків. Контроль за успішністю студентів здійснюється у формі контрольних зрізів (ректорських та директорських), захисту самостійних робіт, рефератів, тощо. Викладачі кафедри здійснюють організацію проведення виробничої, навчальної і науково-дослідної практик, як на базі кафедри, так і поза межами структурного підрозділу (туристичних підприємств).