Зарічняк Андрій Петрович

Викладач

ORCID

 

 

[tabs active=”1″ vertical=”no”] [tab title=”Персональна інформація” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Народився 08 липня 1983 р. в місті Тлумачі Івано-Франківської області. У 2001 р. з відзнакою закінчив Тлумацьку гімназію. В 2001 р. вступив до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на факультет історії і політології і у 2006 р. отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «історія». В 2006–2009 рр. навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
З серпня 2010 р. розпочав роботу в Інституті туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на посаді старшого лаборанта кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій. З вересня 2011 р. – асистент кафедри (за сумісництвом). З вересня 2015 р. – викладач кафедри туризмознавства і краєзнавства факультету туризму.
В 2013 р. успішно виконав програму курсу «Основи роботи тьютора в системі дистанційного навчання». Відповідальний за організацію дистанційного навчання на факультеті туризму. В 2016 р. взяв участь у тренінгу по фотосферах та картографуванню «Google Map Maker Ukraine community». З 12.02.2018 по 14.12.2018 проходив стажування (без відриву від виробничої діяльності) в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.
Викладає курси «Історія світових цивілізацій», «Історико-культурна спадщина Карпатського Єврорегіону», «Організація анімаційної діяльності», «Організація виставкової діяльності».
Сфера наукових інтересів: історія світових цивілізацій, анімаційний менеджмент, організація виставкової діяльності.

[/tab] [tab title=”Основні публікації” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

2020 рік
Тези доповідей на конференціях (1):
1) Шикеринець В.В., Польова Л.В., Зарічняк А.П. Застосування зарубіжного досвіду та особливостей реалізації державної політики в сфері культури. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 17-ї регіон. наук.-пракг. конф. 14 трав. 2020 р., м. Дніпро / за заг ред. Л.Л. Прокопенка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ 2020. С. 345–348. (0,21 др. арк.).

2019 рік
Статті (3):
1) Breus S., Bielialov T., Denysenko M., Zarichniak A., Al-Tmeizi A. Strategic Management of Deployment of Innovation Projects at the Enterprise. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18, Special Issue 1. (1939-6104-18-SI-1-446)
2) Калуцький І.Ф., Зарічняк А.П. Сучасні проблеми рекреаційного лісокористування в Ґорґанах (на прикладі ДП «Осмолодське лісове господарство»). Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. №1–2 (12–13). С. 136–145. (0,55 др. арк.);
3) Зарічняк А.П., Чернявська С.С. Фортифікаційні споруди Карпатського регіону Румунії як об’єкт туристичної атракції. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. №1–2 (12–13). С. 193–201. (0,5 др. арк.).

Тези доповідей на конференціях (1):
1) Шикеринець В.В., Зарічняк А.П. Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики в сфері культури. Сучасні тенденції розвитку туризму : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Миколаїв : ВП «МФ КНУКІМ», 2019. С. 39–42. (0,22 др. арк.).

2018 рік
Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації (8):
1) Великочий В.С., Великочий Л.Й., Зарічняк А.П. Історія світових цивілізацій: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2018. 159 с. (9,9 др. арк.) ISBN 978-966-2343-51-9;
2) Великочий В.С., Вичівський П.П., Зарічняк А.П. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону: навчальний посібник для студентів спеціальностей «туризм», «готельно-ресторанна справа», «менеджмент соціокультурної діяльності». Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2018. 174 с. (10,9 др. арк.) ISBN 978-966-2343-47-2;
3) Великочий В.С., Зарічняк А.П. Методологія і організація наукових досліджень. Туризм (самостійна робота студентів, другий (магістерський) рівень) : навчально-методичний посібник / За заг. ред. проф. В.С. Великочого. Івано-Франківськ : ФОП Б. Кузів, 2018. С. 95–105. (0,75 др. арк) ISBN 978-966-9736-2-8;
4) Курсові роботи: вимоги до написання та оформлення: навчально-методичний посібник / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Гритчук Г.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 48 с. (3 др. арк.);
5) Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» другого (магістерського) рівня / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 76 с. (4,75 др. арк.);
6) Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Ковальська Л.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 46 с. (2,8 др. арк.);
7) СВОПНУ 242ДА. Стандарт вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації [Чинний від 2018-09-25]. Івано-Франківськ, 2018. 16 с. (1 др. арк.);
8) Шикеринець В.В., Зарічняк А.П. Організація виставкової діяльності : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2018. 180 с. (10,57 др. арк.).

Тези доповідей на конференціях (1):
1) Зарічняк А.П. Сучасні тенденції та інновації в організації виставкового простору. Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : Зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. Ч. 1 / редкол. Н. В. Федотова (гол. ред.) та ін. Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2018. С. 82–85.

[/tab] [tab title=”Діяльність” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Член Вченої ради факультету, член редколегії наукового видання “Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму”, Національної спілки краєзнавців України, Асоціації представників туристичного бізнесу Прикарпаття. Завідувач спеціалізованого кабінету історико-культурної спадщини Карпатського регіону України

[/tab] [tab title=”Контакти” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

E-mail: andriy.zarichnyak@pnu.edu.ua; azarichnyak@ukr.net

Тел: (0342) 78 81 05

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]